G80车削循环编程实例图解
更新日期:2022-07-29  来源:数控工作室

  

 

G80切削循环编程实例

注点画线代表毛坯轮廓

 %2111           

 

M03 S400                  (主轴以400r/min旋转)

 

G91 G80 X-10 Z-33 I-5.5 F100 (加工第一次循环,吃刀深3mm

 

X-13 Z-33 I-5.5              (加工第二次循环,吃刀深3mm

 

X-16 Z-33 I-5.5              (加工第三次循环,吃刀深3mm

 

M30                        (主轴停、主程序结束并复位)